بازی اوالون (avalon)

بازی اوالون (avalon)

اجزای بازی آوالون

 14کارت شخصیت )مرلین، قاتل، پِرسیوال، مودرد، مورگانا، اوبِرون، 5 خدمتگذار پادشاهی آرتور و 3 دستیار مودرد

10 کارت هدف 5 کارت موفقیت و 5 کارت شکست

5 توکن تیم

20 توکن :رای گیری10 موافق و 10 مخالف

5 نشانگر امتیاز: نشانگرهای قرمز و آبی

 1 نشانگر دور

1 نشانگر مسیر رای گیری

1 توکن رهبر

3 صفحه امتیاز گیری یک رو و متناسب با تعداد بازیکنان

2 کارت وفاداری کارت های بانوی دریاچه و نقشه از بازی گروه مقاومت به صورت اختیاری استفاده می شوند

1 توکن بانوی دریاچه

هدف بازی

گروه مقاومت: avalon یک بازی وفاداری مخفی است. بازیکنان یا از خدمه وفادار شاه آرتور هستند که در راه شرافت و نیکیمی جنگند و یا یکی از یاران مودرد شیطان صفت می باشند. گروه نیکی پس از به موفقیت رساندن سه هدف پیروز بازی می شوند و گروه بد با ناکام گذاشتن این سه هدف از انجامشان، پیروز بازی می شوند. گروه بد همچنین می تواند با کشتن مرلین در پایان بازی و یا انجام کاری که یک هدف غیر قابل دسترس شود، پیروز بازی شود. بازیکنان می توانند در طول بازی به هر شکلی ادعا کنند. بحث کرده، تهمت بزنند، فریب بدهند و تصمیمات منطقی بگیرند تا مشخص کنند که خوبی و بدی را در هر روز مشخص کنند

. کارت ها و توکن ها:

 کارت های بازیکن: وفاداری هر بازیکن را مشخص می کند )خوبی یا بدی هر بازیکن(. کارت های بازیکن در جناح خوب دارای صفحه زمینه آبی همراه با مهرشاه آرتور و شخصیت های مربوط به گروه بد با پس زمینه قرمز و مهر مودرد می باشند.

از این به بعد برای اشاره به یک وفاداری یک بازیکن از لحاظ تیم خوب یا بد، از یک فونت به خصوص استفاده می کنیم. برخی از شخصیت ها یک قدرت مخصوص در طول بازی دارند. - مرلین و قاتل باید در همه بازی ها حضور داشته باشند و بقیه شخصیت ها اختیاری هستند. کارت شخصیت بازیکنان در هیچ زمانی در طول بازی رو نمی شود و همچنین در مورد تصویر آن هم صحبت نمی شود.

توکن رهبر –بازیکنی است که برای هدف آن دور، تیم پیشنهاد می دهد.

توکن های تیم – تعیین کننده حضور شما در تیم در فاز هدف است

توکن های رای گیری – جهت تایید و یا رد تیم پیشنهادی رهبر استفاده می شوند.

کارت های هدف – تعیین کننده موفقیت و یا شکست هدف می باشند.

بازیکنان

     5 

     6

   7

     8

     9

     10

خوب

      3

      4

    4

      5

      6

       6

بد

      2

      2

    3

      3

      3

       4

توکن های تیم – تعیین کننده حضور شما در تیم در فاز هدف است

توکن های رای گیری – جهت تایید و یا رد تیم پیشنهادی رهبر استفاده می شوند.

کارت های هدف – تعیین کننده موفقیت و یا شکست هدف می باشند.

تناسب با تعداد بازیکنان، صفحه امتیاز گیری مناسب را بردارید. آن را به همراه نشانگرهای امتیاز، توکن های تیم و کارت های هدف در وسط زمین بازی قرار دهید. نشانگر دور را بر روی اولین فضای هدف در این صفحه قرار دهید. به هر بازیکن یک ست از دو توکن رای گیری بدهید. به صورت تصادفی رهبر را مشخص کنید. او توکن رهبر را بر می دارد. از جدول زیر برای تعیین تعداد بازیکنان خوب و بد استفاده کنید. 10 9

بازیکنان

     5 

     6

   7

     8

     9

     10

خوب

      3

      4

    4

      5

      6

       6

بد

      2

      2

    3

      3

      3

       4

 

 

 

 

کارت های مورد نیاز از شخصیت های خوب )که یکی از آن ها باید کارت مرلین و بقیه شخصیت های آن از خدمتکاران وفادار آرتور باشند( و شخصیت های بد )که یکی از آن ها باد کارت قاتل و بقیه شخصیت های آن از یاران مودرد باشند( را با هم مخلوط کنید. سپس به پشت به هر بازیکن یک کارت بدهید. پس از آن هر بازیکن باید به صورت مخفی به کارت شخصیت خود نگاه کند.

شیطان خود را نشان می دهد و مرلین آینده را می بیند

بعد از اینکه همه بازیکنان نقش خودشان را دانستند، رهبر باید با تکرار متن زیر اطمینان حاصل کند که تمامی بازیکنان در تیم بد هم دیگر را بشناسند و همچنین مرلین همه بازیکنان تیم بد را ببیند: "همه چشمان خود را ببندید و مشت های خود را در جلوی خود بگیرید" "یاران مودرد چشمان خود را باز کنید و به اطراف نگاه کنید تا نیروهای بد را بشناسید" "یاران مودرد چشمان خود را ببندید" "همه بازیکنان باید چشمان خود را ببندند و مشت های خود را در مقابل خود بگیرند" "یاران مودرد – مشت های خود را باز کنید تا مرلین شما را بشناسد" "مرلین، چشمان خود را باز کن و نیروهای بد را ببین" "یاران مودرد – مشت های خود ببندید" "مرلین، چشمان خود را ببند" "همه بازیکنان چشمان خود را بسته نگاه دارند و مشت های خود را در مقابل خود نگه دارند" "همه چشمان خود را باز کنید" روند بازی بازی شامل چندین دور است. هر دور شامل یک فاز تیم بندی و هدف سازی است. در فاز تیم بندی رهبر یک تیم برای کامل کردن یک هدف تشکیل می دهد – همه بازیکنان یا باید تیم پیشنهادی رهبر را قبول کنند تا وارد فاز هدف شوند و یا تیم پیشنهادی را رد کنند تا رهبری به بازیکن بعدی برسد و همین روال ادامه یابد تا تیم پیشنهادی مورد قبول واقع شود. در صورت پیروزی هدف در این فاز، بازیکنان انتخاب شده از یک تیم در نظر گرفته می شوند. تیم خود را هوشیارانه انتخاب کنید. زمانی اعضای یک تیم را مورد قبول واقع کنید که به آن ها اعتماد داشته باشید. حتی یک بازیکن از تیم بد می تواند باعث شکست تیم شود.

رای گیری تیم

 

رهبر این بردگیم تیم مد نظرش را پیشنهاد می دهد. سپس بازیکنان حق رای دارند که این تیم را قبول بکند یا نه. رهبر می تواند از بازیکنان تیم بد باشد، یا اینکه در انتخاب بازیکن ها اشتباه کند. فکر نکنید که شما باید تمام تیم پیشنهادی را قبول کنید. اگر شما تیمی را رد کردید، آن گاه رهبر جدید می تواند تیم جدیدی را پیشنهاد بدهد. شاید تیمی بدون هیچ بازیکن بد. هر بازیکن، از جمله رهبر، یک کارت را به صورت مخفیانه انتخاب می کند. سپس رهبر از بازیکنان می خواهد تا رای های خود را رو کنند. همه رای ها رو می شوند تا بازیکنان ببینند که شما چگونه رای داده اید. اگر رای موافق با اکثریت باشد، تیم پیشنهادی مورد قبول واقع می شود. اگر تیم پیشنهادی تایید شود، بازی وارد فاز هدف می شود )در زیر(. اگر تیم رد شود )رای مساوی نیز رد در نظر گرفته می شود( در جهت عقربه های ساعت بازیکن رهبر تعویض می شود و فاز تیم بندی تکرار می شود. اگر در یک دور 5 بار تیم پیشنهادی رد شود، گروه بد پیروز می شود )5 رای گیری پیوسته(. مثال: والتر، توماس، لورا و ایو رای موافق دادند و جاستین رای مخالف. نتیجه رای گیری تایید پیشنهاد است و بازی وارد فاز هدف می شود.

فاز هدف: رهبر یک ست از کارت های هدف را به هر بازیکن در تیم می دهد. هر بازیکن در هدف یک کارت انتخاب می کند و به پشت آن را در مقابل خود قرار می دهد. رهبر این کارت ها را جمع آوری کرده و قبل از رو کردن آن ها، با هم مخلوط می کند. اگر همه کارت های هدف رو شده کارت های موفقیت باشند، هدف نیز موفق اعالم می شود. در غیر این صورت، اگر تعداد یک )یا بیشتر( کارت شکست رو شود، هدف با شکست مواجه می شود. نکته: بازیکنان تیم خوب باید کارت موفقیت هدف و بازیکنان تیم بد یا کارت شکست هدف و یا موفقیت هدف را انتخاب کنند. نکته: چهارمین هدف )و فقط چهارمین هدف( در بازی با 7 نفر یا بیشتر به حداقل دو کارت شکست برای شکست هدف احتیاج دارد. نکته: بهتر است کسی که در بازی نیست، همه کارت های هدف خارج شده را جمع آوری کند. به این صورت مشخص می شود که چه کارتی بازی و چه کارتی خارج شده است. کارت های خارج شده را نیز مخلوط کنید. یک هدف موفق را با گذاشتن یک نشانگر امتیاز آبی رنگ با مهر آرتور در صفحه امتیاز گیری مشخص کنید. شکست یک هدف را با گذاشتن یک نشانگر قرمز با مهر مودرد در این صفحه تعیین می شود. بعد از اینکه یک هدف تکمیل شد )یا با موفقیت یا شکست(، نشانگر دور را به فضای هدف بعدی در صفحه بازی حرکت دهید. رهبر در جهت عقربه های ساعت عوض می شود و دور بعد با فاز تیم بندی شروع می شود. مثال: والتر به خودش و توماس یک ست از کارت های هدف می دهد. والتر کارت موفقیت در هدف را انتخاب کرده و به پشت در مقابل خود قرار می دهد، توماس کارت شکست را انتخاب می کند و به پشت در مقابل خود می گذارد.

پایان بازی:

اگر آرتور و وفادارانش پیش از مشخص شدن هویت مرلین 3 هدف را با پیروزی پشت سر بگذارند پیروز می شوند. نیروهای تاریکی مودرد وقتی سه هدف با شکست روبرو شود، برنده بازی می شوند، یا اینکه با دسیسه های خود مرلین را پیدا کنند. بازی پس از اینکه سه هدف به موفقیت و یا شکست انجامید به اتمام می رسد. اگر سه شکست در بازی رخ بدهد، بازیکنان بد برنده می شوند. همچنین بازی بالفاصله پس از اینکه 5 بار در یک دور رای گیری تیم با شکست روبرو شود، با پیروزی تیم بد به اتمام می رسد

 شما میتوانید بازی آوالون را در سایت https://24bazi.com/ رزرو کنید.

  • برچسب‌ها:
  • آموزش_بازی_آوالون بردگیم_آوالون