بازی-splendor

بازی-splendor

در Splendor

شما، نقشِ بازرگانان ثروتمند دوران رنسانس را اجرا میکنید و باید با استفاده از منابع اولیهاي که در اختیار دارید، معادن ارزشمند و سیستمهاي حملونقل را از آن خود کرده و با بهکارگیريِ

صنعتگران و هنرمندان، سنگهاي قیمتیِ خام را تراش داده و به جواهراتی گرانبها تبدیل کنید...

* اجزاء بازي:

40 توکن: 7 توکن زمرّد (سبز) / 7 توکن یاقوت کبود (آبی) 7 توکن یاقوت سرخ (قرمز) / 7 توکن الماس (سفید) / 7 توکن عقیق (سیاه) / 5 توکن طلا یا Joker) زرد) 90 کارت پیشرفت: 40 کارت

سطح 1 / 30 کارت سطح 2 / 20 کارت سطح 3 10 کاشیِ اَشرافزادگان

چیدمان آغاز بردگیم:

چیدمانِ آغازین Splendor به ترتیبی که در شکلِ زیر میبینید، انجام میشود: هر دسته از کارتهاي پیشرفت را جداگانه بر زده و بهترتیب، از پایین به بالا، در وسط میز بازي بچینید (کارتهاي سطح 1 در پایین و کارتهاي سطح 3 در بالا)؛ سپس از روي هر دسته، 4 کارت را برگردانده و در یک ردیف، در کنارِ دستهي مربوطه بچینید - به این ترتیب، صفحهي بازي تشکیل میشود...

کاشیهاي اَشرافزادگان را بر زده و بهاندازهي تعداد بازیکنان بهاضافهي 1 ،از این کاشیها برداشته و -در یک ردیف- در بالاي صفحهي بازي بچینید (مثلاً در یک بازي چهار نفره، باید 5 کاشی بردارید). بقیهي کاشیهاي اَشرافزادگان را به

جعبهي بازي برگردانید! در نهایت، توکنها را مرتب کرده و طوري در کنارِ -یا در پایینِ- صفحهي بازي قرار دهید که بهراحتی در دسترسِ همهي بازیکنان باشد (بانک توکن). * براي بازي دو نفره: از هر دسته از توکنهاي رنگی، 3 توکن

را از بازي حذف کنید -بجز توکنهاي طلا- و فقط 3 کاشی اَشرافزادگان را در بالاي کارتها بچینید. سایرِ قوانین هیچ تغییري نمیکنند! * براي بازي سه نفره: از هر دسته از توکنهاي رنگی، 2 توکن را از بازي حذف کنید -بجز توکنهاي

طلا- و فقط 4 کاشی اَشرافزادگان را در بالاي کارتها بچینید. سایرِ قوانین هیچ تغییري نمیکنند! * نگاهی به روند بازي: در طول بازي، بازیکنان، توکنهاي سنگهاي قیمتی و طلا را دریافت کرده و با استفاده از آنها، کارتهاي پیشرفت را میخرند 

 

که امتیازات منزلت و / یا امتیازات ویژه را بههمراه خواهند داشت. با بهکارگیريِ این امتیازات ویژه، بازیکنان قادر خواهند بود کارتهاي پیشرفت بعدي را با پرداخت بهایی کمتر خریداري کنند. وقتیکه بازیکن، به تعدادي مشخّص از این

امتیازات ویژه دست یافت، بلافاصله افتخارِ دیدار با یک اشرافزاده، نصیباَش میشود (که البته امتیازات منزلت نیز براي وي درپِی خواهد داشت). بهمحضاینکه یکیاز بازیکنان-در یک دور از بازي- به امتیاز منزلت 15 رسید، آن دورِ بازي تا

پایان انجام شده و بازیکنی که بیشترین امتیازات منزلت را کسب کرده باشد، برندهي بازي خواهد بود. * کارتهاي پیشرفت: بازیکنان، براي به دست آوردنِ امتیازات منزلت، باید کارتهاي پیشرفت را خریداري کنند. این کارتها، دروسط میزِ

بازي دیده میشوند و همهي بازیکنان، در طول بازي، میتوانند آنها را بخرند. بازیکنان میتوانند تعدادياز کارتهاي پیشرفت را در دست خود گرفته و اصطلاحاً «پیشخرید» (یا «رِزرو») کنند. اگر بازیکنی، کارت

پیشرفتی را پیشخرید کند، تا

انتهاي بازي، فقط و فقط خودش قادر به خرید آن کارت خواهد بود.

کاشیهاي اَشرافزادگان:

کاشیهاي اشرافزادگان، در وسط میز بازي و در بالاي کارتهاي پیشرفت دیده میشوند. هر بازیکن، در پایان نوبتاَش، بلافاصله شانسِ ملاقات با یک اشرافزاده را پیدا خواهد کرد، بهشرطآنکه امتیازات ویژهي لازم

را براي این ملاقات، کسب کرده باشد. بدینترتیب، بازیکن، کاشیِ مربوطه را براي خود برمیدارد.

 قوانین بازي اسپلندور:

جوانترین بازیکن، بازي را آغاز کرده و بازي، در جهت حرکت عقربههاي ساعت، ادامه پیدا میکند. هر بازیکن، در نوبت خود، باید تصمیم گرفته و -فقط- یکیاز این 4 عملیات را انجام دهد: 1 (3 توکن از 3

رنگ مختلف (بجز طلا)، براي خود بردارد... یا 2 (2 توکن همرنگ (بجز طلا)، براي خود بردارد (البته این کار فقط در صورتی ممکن است که دستکم 4 توکن از رنگ انتخابیِ بازیکن، در بانک

توکن، موجود باشد)... یا 3 (1 کارت پیشرفت را پیشخرید (رِزرو) کرده و 1 توکن طلا براي خود بردارد... یا 4 (یکیاز کارتهاي وسط میزِ بازي (داخلِ صفحهي بازي) یا یکیاز کارتهایی را که قبلاً پیشخرید

کرده، خریداري کند* انتخاب و برداشتنِ توکنها: هیچ بازیکنی حق ندارد در پایان نوبتاَش، بیشاز 10 توکن (با احتسابِ Joker ها) در دست خود داشته باشد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، او باید تعدادياز توکنهاي خود را انتخاب کرده و

به بانک برگرداند تا تعداد توکنهایش، به عدد 10 برسد. او میتواند همهي توکنهایی را که در همین نوبت و بهتازگی برداشته (یا برخیاز آنها) را پس بدهد! همهي توکنهایی که در اختیارِ بازیکنان قرار دارند، باید

در تمام مدت بازي، در دیدرسِ همه قرار داشته باشند.

* پیشخرید کردنِ یک کارت پیشرفت: براي این کار، بازیکن، یکیاز کارتهاي چیدهشده در ردیفهاي مختلف صفحهي بازي را براي خود برمیدارد یا اگر خیلی احساسِ خوششانس بودن میکند، میتواند کارت

بالاییِ یکیاز 3 دسته کارت کنارِ صفحه ي بازي را بدون آنکه به دیگران نشان بدهد- براي خود بردارد! او میتواند براي این کار، از کارتهاي سطح 1 ،سطح 2 و سطح 3 استفاده کند. کارتهاي پیشخریدشده، در

دست بازیکن باقی مانده و هرگز باطل نمیشوند. هیچ بازیکنی حق ندارد بیشاز 3 کارت پیشخریدشده، در دست خود داشته باشد و تنها راه رها  شدن از شرّ یک کارت پیشخریدشده، خریدنِ آن است!

ضمناً پیشخرید کردنِ یک کارت، تنها راه به دست آوردنِ یک توکن طلا (Joker (است. اگر طلایی - در بانک- باقی نمانده باشد، شما بازهم میتوانید کارت پیشخرید کنید ولی بالطّبع دیگر طلایی به دست نمیآورید!

* خریدنِ یک کارت پیشرفت: براي خریدنِ یک کارت، بازیکن باید تعداد توکنهاي نوشتهشده روي آن کارت را -به بانک- بپردازد. توکنهاي طلا (Joker ها) میتوانند جایگزینِ هر توکنِ دیگري بشوند. توکنهاي

پرداختی، از جلمه Joker ها، همگی به بانک برمیگردند. بازیکنان میتوانند یکیاز کارتهاي چیدهشده داخلِ صفحهي بازي یا یکیاز کارتهایی را که قبلاً پیشخرید کردهاند، بخرند. بازیکنان باید همهي کارتهاي پیشرفتی

را که میخرند، بر اَساسِ رنگ آنها، مرتّب کرده و کارتهاي همرنگ را بهشکلِ یک ستون، طوري پیشِ روي خود بچینند که امتیازات منزلت و امتیازات ویژهي آنها همواره در دیدرسِ بقیه قرار داشته باشد.

 امتیازات ویژه و امتیازات منزلت  کارتهاي خریداري شده، باید همواره براي سایرِ بازیکنان، قابل رویت باش.

امتیازات ویژه: امتیازات ویژهاي که بازیکن، با خرید کارتهاي پیشرفت، در نوبتهاي قبلیاَش، کسب کردهاست، مانند «تخفیف»هایی عمل میکنند که باعث میشوند او بتواند کارتهاي بعدي را «ارزانتر» بخرد! هر

امتیازِ ویژه از هر رنگ بهخصوص، برابر است با یک توکن از همان رنگ. پس اگر بازیکنی 2 امتیازِ ویژهي آبی کسب کرده باشد و بخواهد کارتی را بخرد که نیازمند پرداخت 2 توکن آبی و 1 توکن سبز

است، فقط کافی است که 1 توکن سبز بپردازد! اگر بازیکنی، کارتهاي پیشرفت و -درنتیجه- امتیازات ویژهي کافی را در اختیار داشته باشد، میتواند بدونِ پرداخت حتی یک توکن، براي خود کارت بخرد!

اَشرافزادگان: هر بازیکن، در آخر نوبت خود، کاشیهاي اَشرافزادگان را بررسی میکند تا ببیند آیا ملاقات با یکی از آنها نصیباَش خواهد شد یا نه. بازیکن، تنها به شرطی اجازه ي ملاقات خواهد یافت که حداقل

امتیازات ویژه ي لازم را کسب کرده- باشد (امتیازاتی که روي کاشیِ مورد نظر، ثبت شدهاست). سر باز زدن از دیدار با یک اشرافزاده -که حتی یک عملیات هم محسوب نمیشود- غیرممکن است. اگر بازیکنی

آنقدر امتیازِ ویژه داشته باشد که در پایانِ نوبتاَش بتواند با 2 اشرافزاده دیدار کند، او باید فقط یکیاز آنها را انتخاب کند. کاشیِ مربوطه، در اختیارِ بازیکن، قرار گرفته و بازیکن، آن را به رو پیشِروي خود میگذارد.

 

* پایان بازي: وقتیکه یکی از بازیکنان (در یک دور از بازي)، به امتیازِ منزلت 15 رسید، بازي، تا پایانِ آن دور ادامه پیدا- میکند تا همه ي بازیکنان، نوبتهاي برابري را بازي کرده باشند. سپس هر بازیکنی که

بیشترین امتیازِ منزلت را گرفته باشد، برنده ي بازي معرفی میشود (امتیازات کاشیهاي اشرافزادگانتان را فراموش نکنید)! در صورت مساوی شدن بازیکنی که تعداد کارت کمتري خریده باشد، برنده ي بازي خواهد بود .

شما میتوانید این بازی را در سایت https://24bazi.com/ رزرو کنید

  • برچسب‌ها:
  • آموزش-بازی-اسپلندور بردگیم-اسپلندور