بازی-کودتا

بازی-کودتا

هدف بازی:

از بین بردن نفوذ همه ی رقیب ها و تنها بازمانده 

چگونگی بازی کودتا:

 بازی در جهت ساعت گرد و به صورت نوبتی انجام میشود هر بازیکن در نوبت خودش تنها یک کار میتواند انجام دهد و نمیتواند نوبت خودش را به دیگری بدهد. پس ازاینکه بازیکن اقدام خود را انجام داد دیگر شرکت کنندگان میتوانند او را به چالش بکشند و یا اینکه در مقابل اقدام او مخالفت ایجاد کنند.

اگر کسی در مقابل بازیکن اقدامی نکرد به این معنی است که اقدام بازیکن با موفقیت سپری شده است.

بازیکنی که تمام نفوذ و قدرت خود را از دست داده باشد از بازی خارج میشود کارت ها تا پایان بازی به همان شکل باقی میماند و سکه هایش به خزانه میرسد.

وقتی تنها یک بازیکن باقی بماند بازی به پایان میرسد.

اقدامات: بازیکنان هر قابلیتی که دارند میتوانند استفاده کنند و با توجه به انها اقدام کنند.برخی اقدامات نیازمند وجود یک شخصیت خاص هستند.

اگر یکی از اقدام های شخصیت ها انتخاب شود بازیکن باید ادعا کند که به طور واقعی آن شخصیت را در کارت های خود دارد یا اینکه بلوف بزند!!!

فقط در صورتی شما مجبور به نشان دادن کارت های خود هستید که به چالش کشیده شوید و اگر کسی او را به چالش نکشید در اقدام خود موفق شده است.

اگر بازیکنی در نوبت خود 10 سکه یا بیشتر داشته باشد میتواند علیه بازیکنی کودتا کند.

 

 

اقدامات عمومی بازی coup

کسب درامد:برداشتن یک سکه روزانه

کمک های خارجی: 2 سکه از خزانه میگیرید که این اقدام میتواند توسط بزرگزاده منحل شود

کودتا

7 سکه به خزانه پرداخت میکنید و بر ضد یک بازیکن کودتا میکنید که بلافاصله یکی از افراد تحت نفوذ خود را از دست میدهد

اقدامات شخصیت ها

بزرگ زاده_جمع آوری مالیات

سه سکه از خزانه میتوانید دریافت کنید

آدم کشی_آدم کش

سه سکه پرداخت کرده و به جان یکی از بارزیکنان سو قصد میکنید در صورت موفق شدن رقیب شما یکی از افراد خود را از دست میدهد(شاهدخت میتواند جلوی این اقدام را بگیرد)

فرمانده_باج گیری

2 سکه از یکی ازبازیکنان باج میگیرد (سفیر و فرمانده میتواند جلوی این اقدام را بگیرد)

سفیر_معاوضه

میتواند کارت های خود را با کارت های دربار عوض کند.2 کارت از دربار برمیدارید و در نهایت یکی یا دوتای آنها  ا تعویض میکنید سپس یک یا دو کارتی که نمیخواهید را به کارت های دربار پس بدهید.

چالش های بردگیم

هر بازیکن میتواند بازیکنان دیگر را به چالش بکشد چه بازیکن درگیر باشد چه غیر مستقیم

ولی نباید از به چالش کشیدن زمان زیادی بگذرد چون دیگر نمیتوانید به چالش بکشید.

کسی که به چالش کشیده میشود باید حتمن ادعای خود را اثبات کند در غیر این صورت چالش را میبازد.

و اگر اثبات کند چالش گر میبازد و باید یک کارت خود را بدهد.

بازی وقتی به‌پایان می‌رسد که فقط یک بازیکن باقی مانده باشد

شما میتوانید بازی کودتا را در سایت https://24bazi.com/ رزرو کنید.

  • برچسب‌ها:
  • آموزش_بازی_کودتا بردگیم_کودتا