تکنیک های شهردار

تکنیک های شهردار

 .باز از دوفاز تشکیل می شود: فاز روز و فاز شب.در فاز روز افراد بازی به ترتیب صحبت میکنند و باید سعی کنند دیگران را متقاعد کنند که شهروند

هستند(حتی اگر نباشند) و مافیای بازی را حدس بزنند.در پایان فاز روز و پس از صحبت کردن تمام افراد گرداننده ی رای گیری میکند تا بازیکنان به

هرکس که مشکوک هستند رای مرگ بدهند تا مافیا از بازی خارج شود 

  • برچسب‌ها:
  • نقش-شهردار
  • مافیا
  • شب-مافیا